title.png

Drwęca

Pochodzenie nazwy Drwęca

Drwęca – prawy dopływ Wisły, pojawia się po raz pierwszy w źródłach w 1222 r. (Druanza, Drvanza, Druancia, Drevancia, Drivantza, Drewancza, Drywencz) w związku z określeniem granicy władztwa chełmińskiego, z którego biskup płocki Gedko zrzekał się swych praw na rzecz biskupa Chrystiana. J. Powierski widzi jej źródłosłów w słownictwie italo-celtyckim, wywodząc nazwę od hydronimu Druantia, wskazuje na wenetyjskie pochodzenie nazwy, jak większość nazw dopływów Wisły. Można sądzić, że praindoeuropejskie *der, dreu, drou = ‘zdzierać, obdzierać, drążyć’ wskazuje na wartki bieg tej rzeki i odnosi się do walki i niszczenia.1


1K. Grążawski Kasztelania świecka i Michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa piastowskiego na pograniczu polsko-pruskim, Włocławek 2005